local_shippingDarmowa dostawa już od 100 zł
local_playMożliwość zwrotu do 30 dni
directions_runSzybka dostawa
thumb_up_altMożliwość darmowego grawerunku
thumb_up_altPersonalizowana dedykacja na prezent

 

Gwarancja

1. Czas trwania rękojmi wynosi 24 miesięcy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za sprzedany towar, zgodnie z zasadami rękojmi, ujętymi w kodeksie cywilnym. Czas trwania gwarancji wynosi 12 miesięcy.


2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi obowiązuje w przypadku stwierdzenia wady w towarze przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub w przypadku rzeczy używanej przed upływem roku od jej wydania. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, jednakże nie wcześniej niż terminy określone w zdaniu poprzedzającym.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową.

4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

5. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy; żądać wymiany produktu na wolny od wad; żądać usunięcia wady.

6. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

7. Sprzedawca zaleca w miarę możliwości dołączenie opisu niezgodności towaru z Umową do reklamowanego towaru.

8. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

9. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

11. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

12. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
Rękojmia/Gwarancja  zostanie rozpatrzona pozytywnie tylko wtedy, gdy przedmiot jest w stanie nienaruszonym, na podstawie dowodu zakupu, złożona pisemnie na adres P.H.U. Dywanik, Filip Pilarczyk, os. Kolorowe 1b/1, 58-200 Dzierżoniów, lub e-mailowo na adres biuro@silvercharm.pl, w języku polskim lub angielskim.

13. Rękojmia/Gwarancja  nie obejmuje wad powstałych w wyniku złego użytkowania oraz stosowania przedmiotu, w tym w szczególności uszkodzeń mechanicznych, wycierania się złocenia, stosowania niewłaściwych środków chemicznych do czyszczenia biżuterii itp. Szersze informacje na temat użytkowania i eksploatacji biżuterii - dane dostarczane są z certyfikatem biżuterii w paczce z zamówionym towarem.

14.Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się przedmiotu.